Office 365 / Microsoft 365: Jak połączyć się z Exchange Online używając PowerShell’a ?

Niektóre operacje w środowisku Office 365 wymagają automatyzacji albo głębszego sięgnięcia do opcji niż te dostępne w GUI portalu. W tym celu użytkownicy i partnerzy łączą się z usługami Office 365 z użyciem modułów PowerShell. Poniżej znajdziecie dokładny opis jak nawiązać połączenie z Exchange Online wchodzącego w skład pakietu Microsoft 365 z użyciem PowerShell’a.

Połączenie z Exchange Online jest możliwe poprzez użycie modułu PowerShell ExchangeOnlineManagement. Przed pierwszym użyciem należy go zainstalować wydając z poziomu konsoli uruchomionej jako administrator komendę:

Install-Module ExchangeOnlineManagement

System rozpocznie instalacje pytając o zgodę dostawcy pakietu:

Potwierdzamy, następnie wyrażamy zgodę na zmianę polityki instalacji pakietu z niezaufanego źródła:

Pobieranie modułu rozpocznie się niezwłocznie, a po jego automatycznym rozpakowaniu możemy go w ramach tej samej sesji konsoli od razu używać.

Użycie modułu jest bardzo proste, należy go zaimportować do pamięci w danej sesji konsoli poprzez komendę:

Import-Module ExchangeOnlineManagement

PowerShell od wersji 3.0 potrafi zrobić to niejawnie gdy jedna z funkcji w poleceniu jest wywoływana przez użytkownika, w skryptach jednak zawsze proponujemy na początku importować wszystkie użyte moduły.

Kolejnym ostatnim już krokiem jest połączenie się z samą usługą Office 365, a dokładnie Exchange Online. W tym celu użyjemy polecenia Connect-ExchangeOnline. Polecenie posiada kilka opcjonalnych parametrów, przykładowo partnerzy mogą swoim loginem łączyć się zaufanymi organizacjami. W naszym przypadku użytkownik ma uprawnienia administratora usługi i zamiast wpisywać jego poświadczenia w poleceniu zapytamy o login i hasło parametrem:

$UserCredential = Get-Credential

Connect-ExchangeOnline -Credential $UserCredential

Po wprowadzeniu poświadczeń konsola czeka już tylko na nasze polecenia z użyciem nowych komend.

W chwili powstawania wpisu moduł uległ znacznej aktualizacji co widzimy na powyższym zrzucie ekranu przedstawiającym nam nowe nazwy poleceń.