Windows Server: przygotowanie środowiska po instalacji

Jak szybko przygotować Windows Server do pracy zaraz po jego instalacji? W jaki sposób przygotować swoje środowisko testowe? Jak szybko skonfigurować podstawowe ustawienia naszego Windows Server?

Używam poleceń zapisanych w skrypcie PowerShell, a dzięki takim skryptom przygotowanie środowiska do pracy trwa kilka minut mniej. Sprawdźmy najpierw co chcemy zrobić i w jakiej kolejności:

  1. uruchomienie pulpitu zdalnego
  2. Ustawienie planu zasilania pod kontem wydajności
  3. Ustawienie strefy czasowej
  4. Włączenie udostępniania plików i drukarek
  5. Włączenie WinRM
  6. Ustawienie ExecutionPolicy dla skryptów
  7. Nazwanie interfejsu sieci
  8. Wyłączenie Enhanced Secuirty dla administratorów Internet Explorera
  9. Zmiana hostname maszyny (na końcu skryptu bo wymaga restartu)

Cały skrypt PowerShell wygląda tak, znajdziecie go również w naszym repozytorium Github:

#first to run sript by sprawdzone.it


#rdp enable
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -name "fDenyTSConnections" -value 0
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"

#power profile set to High Performance
powercfg.exe -SETACTIVE 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c

#set time zone
Set-TimeZone -id "Central European Standard Time"

#network file & printer sharing enable
Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "File And Printer Sharing" -Enabled True -Profile Any

#enable winrm - attention! safety risk
winrm quickconfig -quiet

#set executionpolicy for scripts - attention! safety risk
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Force

#set network name
$nname = (Get-NetAdapter -Name * -Physical).Name
$lname = Read-Host -Prompt "Enter new network adapter name"
Rename-NetAdapter $nname -NewName $lname

#disable enhanced security in IE for admins
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{A509B1A7-37EF-4b3f-8CFC-4F3A74704073}' -name "IsInstalled" -value 0

#change hostname
$cname = Read-Host -Prompt "Enter new hostname"
Rename-Computer -NewName $cname -Restart


Tylko tyle i aż tyle ale pamiętajcie że każdy może dodać swoje pozycje – od zmiany adresacji, przez dodanie ról dla Windows Server.