PowerShell: Send-MailMessage : Unable to read data from the transport connection: net_io_connectionclosed.

Błąd podczas wysyłki maila z użyciem polecenia Send-MailMessage? Co zrobić gdy podczas wysyłki wiadomości pojawi się błąd net_io_connectionclosed ?

Send-MailMessage : Unable to read data from the transport connection: net_io_connectionclosed.
At line:20 char:1
+ Send-MailMessage @param
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.Mail.SmtpClient:SmtpClient) [Send-MailMessage], SmtpException
    + FullyQualifiedErrorId : SmtpException,Microsoft.PowerShell.Commands.SendMailMessage

Powyższy problem jest ściśle związany z obsługą TLS w naszym systemie .NET w wersji > 4.5 domyślnie używa protokołów SSLv3 i TLS 1.0. Spróbujmy to zmienić, uruchamiamy konsole PowerShell jako Administrator i wydajemy polecenie:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12 

Restart konsoli i próbujemy jeszcze raz Send-MailMessage. Sprawdzone i działa!