PowerShell: Usługa o statusie zatrzymywanie / Windows Service Status Stopping

Jeżeli nasza usługa nie chce się zatrzymać a jej status to Zatrzymywanie/Stopping użyjemy PowerShell aby w sprawdzony sposób ją zatrzymać.

Przed użyciem polecenia powinniśmy znać nazwę samej usługi (uruchom: services.msc), gdy ją znamy uruchamiamy okno PowerShell jako administrator i wpisujemy:

(Get-WmiObject win32_service | where { $_.name -eq 'NazwaUsługi'}).processID

W jego wyniku otrzymamy ID procesu które użyjemy do jej zatrzymania

Stop-Process IdProcesu -Force

CMD: Usługa o statusie zatrzymywanie / Windows Service Status Stopping

Jednym z najczęstszych problemów z Usługami jest ich zawieszanie. Gdy usługa zatrzyma się na statusie Zatrzymywanie/Stopping mamy na to sprawdzone rozwiązanie.

Sprawdzamy nazwę naszej usługi (np z przystawki Usługi/Services), uruchamiamy wiersz poleceń jako administrator i sprawdzamy PID usługi:


sc queryex nazwauslugi

w wyniku otrzymamy PID usługi

Wystarczy teraz zatrzymać usługę siłą z użyciem polecenia:

taskkill /f /pid nrpiduslugi

w wyniku którego otrzymamy poniższy komunikat

Jak byście chcieli zrobić to z poziomu PowerShell’a kliknijcie tutaj.