PowerShell: Usługa o statusie zatrzymywanie / Windows Service Status Stopping

Jeżeli nasza usługa nie chce się zatrzymać a jej status to Zatrzymywanie/Stopping użyjemy PowerShell aby w sprawdzony sposób ją zatrzymać.

Przed użyciem polecenia powinniśmy znać nazwę samej usługi (uruchom: services.msc), gdy ją znamy uruchamiamy okno PowerShell jako administrator i wpisujemy:

(Get-WmiObject win32_service | where { $_.name -eq 'NazwaUsługi'}).processID

W jego wyniku otrzymamy ID procesu które użyjemy do jej zatrzymania

Stop-Process IdProcesu -Force